Algemene voorwaarden en bepalingen

De Stealth Academy is een onderdeel van Parkour Disciplines

 

Artikel 1: Abonnement : ingangsdatum, geldigheidsduur, opzegtermijn en privacy.

 

De ingangsdatum van het abonnement staat vermeld op het inschrijfformulier. De betalingsvoorwaarden staan vermeld op het contributieformulier, dat u ontvangt bij het inschrijven voor de lessen van Parkour Disciplines. Pas nadat de eerste betaling is ontvangen, kan men aan de lessen deelnemen.

De periodieke abonnementsbijdrage is steeds per vooruitbetaling verschuldigd. Indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan de deelnemer de toegang tot de les worden ontzegd. Indien u niet op tijd opzegt, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. U blijft echter verplicht contributie aan Parkour Disciplines af te dragen, ook wanneer u geen gebruik meer maakt van onze lessen of andere faciliteiten.

De opzegtermijn bedraagt één maand. Reeds voldane contributies worden niet gerestitueerd. Opzeggen dient altijd schriftelijk te geschieden. Men dient daartoe een ingevuld opzegformulier in te leveren, verkrijgbaar via ons e-mailadres info@stealthacademy.nl.

De verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor de administratie van Parkour Disciplines (abonnementsregistratie). Ze zullen nimmer aan derden worden verstrekt.

Artikel 2: Abonnement : persoonsgebondenheid en overdraagbaarheid.

Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 3: Abonnement : vakanties en officiële feestdagen.

Parkour Disciplines zal op officiële feestdagen, schoolvakanties en op Bevrijdingsdag (5 mei) beperkt actief zijn. Ze houdt zich het recht voor ook in vakantieperiodes een beperkt rooster te hanteren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten.

 

Roosteraanpassingen zullen op tijd kenbaar worden gemaakt.

Parkour Disciplines behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten unilateraal aan te passen. Deelnemers zullen minimaal 30 dagen voor een prijsaanpassing hiervan in kennis gesteld worden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid.

Parkour Disciplines is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering of diefstal van of schade aan (zowel direct als indirect) goederen van de deelnemer. Tevens is Parkour Disciplines niet aansprakelijk voor letselschade ontstaan door ongevallen van de deelnemer. De deelnemer wordt door Parkour Disciplines tot geen enkele oefening gedwongen (bedrijfsfilosofie). Het staat de deelnemer geheel vrij om wel of niet aan een oefening mee te doen.

Artikel 5: Conformering overeenkomst.

 

De deelnemer verklaart door ondertekening van deze abonnementsovereenkomst de door Parkour Disciplines opgestelde regels na te zullen leven en altijd goed naar de instructies te zullen luisteren. Parkour Disciplines is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet aan deze regels houdt, de toegang tot de les te ontzeggen zonder enig recht op restitutie van reeds afgedragen abonnementsgelden.

Artikel 6: Overige bepalingen.

In alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, wordt uitsluitend door het management van Parkour Disciplines beslissingen genomen.

Disclaimer Parkour Disciplines:

 1. Uitsluiting aansprakelijkheid.

Parkour Disciplines gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het informeren of anderszins verstrekken van informatie. Ze doet dit via haar website www.parkourdisciplines.com. Het is niet de bedoeling dat lezers oefeningen, die op deze website staan beschreven of worden uitgelegd, thuis of elders zonder coaches uitvoeren. Parkour Disciplines sluit daarom ook iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van dit soort handelen.

Parkour Disciplines gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het organiseren van trainingen, activiteiten en het vermelden van data op deze website. Niettemin sluit zij hierbij elke vorm van aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van eventuele taal- of typefouten betreffende plaats en tijd van trainingen, activiteiten e.d.

2. Acties op eigen verantwoording.

Door de coaches van Parkour Disciplines gegeven instructies is men niet verplicht op te volgen. Alle acties ondernomen door de deelnemer – met of zonder instructie van coaches – worden geheel naar eigen inschatting en dus geheel op eigen risico uitgevoerd.

3. Lichaamsbescherming.

Eventuele beschermende middelen tegen ongevallen en verwondingen zijn niet verplicht zowel tijdens trainingen als georganiseerde activiteiten. Deze kunnen naar eigen keuze gedragen worden. Parkour Disciplines is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het wel of niet dragen van beschermende middelen.

4. Schade aan omgeving of personen.

Het is niet de bedoeling om gedurende trainingen en georganiseerde activiteiten schade aan omgeving, goederen van derden of letsel aan andere deelnemers of omstanders toe te brengen. Parkour Disciplines is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de eventuele schade, die bewust of onbewust toegebracht wordt. Mocht schade toch onverhoopt worden aangericht, dan dient dit direct gemeld te worden bij de leiding van Parkour Disciplines.

Mogelijke kosten van toegebrachte schade aan omgeving, goederen of personen door de deelnemers – zowel voor, tijdens als na een training – kunnen niet verhaald worden op Parkour Disciplines, maar komen geheel voor rekening van de desbetreffende deelnemer.

 

5. Ontzegging deelname trainingen e.d.

 

Indien er bewust schade aan de omgeving wordt toegebracht of als de deelnemer zich op verboden terrein begeeft of in strijd met wet of regelgeving handelt of als – in de ogen van de coach – een andere reden hiertoe noopt, behoudt Parkour Disciplines zich het recht voor de desbetreffende deelnemer(s) de deelneming aan de trainingen en andere activiteiten per direct te ontzeggen.

In ernstige gevallen kan de deelnemer worden geroyeerd als lid van Parkour Disciplines.

6. Locatie

De Stealth Academy bevindt zich op een privé terrein. Dit terrein bevat ook een pensionstal met privé paarden. De Stealth Academy is geen onderdeel van Stal Yadoki. Wij vragen uw aandacht voor de volgende regels:

- Op het terrein mag geen contact worden gezocht met dieren/onderdelen die niet met de Stealth Academy te maken hebben. Dit kan er voor zorgen dat er gevaarlijke situaties ontstaan.

- Er dient stapvoets het terrein op en af worden gereden. Niet harder dan 5 km/uur. Ieder die harder rijd kan hier op worden aangesproken en worden ontzegt van de (proef)les waar hij/zij aan zou deelnemen.

- De auto dient netjes geparkeerd te worden bij aankomst zodat er geen gevaarlijke of onhandige situaties ontstaan. Wanneer het terrein wordt verlaten door de bestuurder dient de auto worden meegenomen.

- U moet respect hebben voor mens en dier op dit terrein en alle spullen op het terrein. Toegang tot de stallen is verboden. 

- Het terrein is geen speeltuin, er mag niet gerend/gespeeld worden. Dit i.v.m. gevaarlijke situaties die ontstaan. 

Toegang tot het terrein is alleen mogelijk via het zwarte hek. U mag het hek alleen openen met de drukknop aan de bestuurderszijde/linkerkant van de weg. Duwen tegen het hek of klimmen/spelen op het hek is ten strengste verboden.

Bij overlast kunnen wij u de toegang op het terrein en tot de Stealth Academy ontzeggen. 

AVG wet

M.i.v. 25 mei 2018 is binnen de Europese Unie (EU) de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum dezelf-de privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. De Wet Bescherming Persoonsgege-vens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Wat verandert er door de invoering van de AVG ?

 1. Versterking en uitbreiding van privacyrechten

 2. Meer verantwoordelijkheid voor organisaties

 3. Dezelfde bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders 

 

Wat betekent dit voor u en Parkour Disciplines?

Parkour Disciplines maakt gebruik van uw persoonsgegevens om met elkaar te kunnen communiceren en om u te kunnen factureren voor het volgen van lessen. 

 

Naast het registreren van uw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) valt thans ook het registreren van andersoortige gegevens onder de AVG, zoals IP-adressen, e-mailadressen e.d. Ofschoon soms niet duidelijk is wie er precies achter dit soort gegevens schuil gaat, zal Parkour Disciplines ook deze gegevens van u als privacygevoelig beschouwen conform de nieuwe wetgeving AVG vereist.

 

D.m.v. dit schrijven wil Parkour Disciplines u gaarne op de hoogte brengen van de invoering van de AVG per 25 mei a.s. Ik adviseer u - bijvoorbeeld via internet - om kennis te nemen van de hoofdlijnen van de nieuwe wet AVG, zodat u van te voren voldoende geïnformeerd bent. 

 

Door het ondertekenen van dit formulier geeft u Parkour Disciplines namelijk toestemming om uw persoongegevens en daaraan gelieerde gegevens te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 

 1. Registratie van uw persoonsgegevens t.b.v.:

  • Facturatieprogramma’s (zoals WeFact)

  • Automatische incasso’s 

  • Overige bankzaken

  • Correspondentie

  • Veiligheid *

 

N.B.*  Hoofdcoaches dienen bij calamiteiten (ongevallen e.d.) toegang te hebben tot de door u verstrekte  persoonsgegevens om familieleden met spoed te kunnen informeren.

 

 1. Fotobeelden van u / uw kind  t.b.v. plaatsing door Parkour Disciplines op: 

  • Website van Parkour Disciplines

  • Reclamemateriaal van Parkour Disciplines

  • Persberichten van / over Parkour Disciplines

  • Lesmateriaal

  • Social Media

 

 1. Videobeelden van u / uw kind t.b.v. plaatsing door Parkour Disciplines op:

  • Website van Parkour Disciplines

  • Reclamemateriaal van Parkour Disciplines

  • Lesmateriaal

  • Social Media

 

Mocht u onoverkomelijke bezwaren hebben t.a.v. het hierboven gestelde, dan verzoek ik u vriendelijk om Parkour Disciplines hiervan per omgaande schriftelijk op de hoogte te willen stellen, opdat hiermede rekening kan worden gehouden en er tijdig passende maatregelen kunnen worden getroffen.

Disclaimer formulier

Iedere deelnemer aan trainingen, workshops, demonstraties of evenementen dient het disclaimer formulier te ondertekenen, te verkrijgen bij de organisatoren van Parkour Disciplines voor of ten tijde van de activiteit en/of trainingen.

STEALTH ACADEMY

BY PARKOUR DISCIPLINES

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

 • Instgram

© COPYRIGHT 2018 STEALTH ACADEMY. DE STEALTH ACADEMY IS EEN ONDERDEEL VAN PARKOUR DISCIPLINES.